Anasayfa İçerik Derlemeler Ortadoğu Ortadoğu’nun denge ülkesi Suriye’de neler oluyor - Mustafa Peköz

Ortadoğu’nun denge ülkesi Suriye’de neler oluyor - Mustafa Peköz

Bugün Suriye olarak tanımlanan devlet, esasen Fransa ve İngiltere’nin birinci dünya savaşından sonra Ortadoğu’nun dizayn edilmesi sürecinin bir parçası olarak kuruldu. Ortadoğu coğrafyasında bölgesel dengeleri sağlamada önemli bir rol üstlenen ülke konumundaydı. 1960’lı yıllarda Arap dünyasına özgü ‘Baas Sosyalizmi’nin iktidar olduğu en tipik ülkelerden biri Suriye’dir. Baas rejiminin lideri Hafız Esad, bölgesel ilişkilerde dengeleri sağlayan ve kontrol eden lider olarak bilinirdi.

Suriye’nin nüfus-etnik ve dinsel yapısı
Suriye’nin yüzölçümü yaklaşık 185.180 km2’dir. Lübnan, İsrail, Ürdün, Irak ve Türkiye ile coğrafik sınırlara sahip olan Suriye, Akdeniz ülkesi olarak bilinir. Topraklarının bir kısmı Kürtlerin yaşadığı Kürdistan topraklarıdır. İngiltere ve Fransa Ortadoğu bölgesini dizayn ederken Kürdistan dört parçaya bölünerek ‘bölgesel sömürge’ statüsüne dönüştürüldü ve küçük kısmı bugünkü Suriye sınırları içine dâhil edildi.

Nüfusu yaklaşık olarak 21 milyon olarak tahmin edilen Suriye’nin etnik yapısı: yüzde 77-83 Arap, yüzde 7-9 Kürt, yüzde 4 Türk, yüzde 2 Ermeni, yüzde 1 Çerkez, yüzde 2 diğer, ayrıca Filistin ve Iraklı mülteciler. Dini gruplar: Sünni (yüzde 74), Nusayri (yüzde 12), Hıristiyan (yüzde 10), Dürzi (yüzde 3) ve az sayıda diğer İslami mezhepler, Yahudi ve Yezidiler. Suriye’nin etnik ve dini bakımdan karmaşık, kozmopolit yapısı, iç politik dengelerde önemli bir faktör olarak ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle Kürtler dışında diğer bütün etnik ve dinsel grupların devlet yönetiminde bir biçimiyle temsil ediliyorlar. Kürtler ise bütünlüklü olarak dışlanıyor, hatta önemli bir kısmına ‘Suriye Vatandaşlığı’ dahi verilmiyor. Kürtler dışında oluşturulan etnik ve dinsel denge aynı zamanda ‘ulusal’ birliği sağlamanın önemli bir aracı olarak kullanıldı.

Geçmişten günümüze sürekli çatışma merkezi
Bugün, Suriye olarak bilinen bölge büyük uygarlıkların tarihsel olarak yer edindiği bir alan olarak bilinir. Dahası Anadolu, Mezopotamya ve Ortadoğu bölgeleri büyük imparatorluklar tarafından işgal edilirken, bugünkü Suriye sınırları içinde bulunan Halep ve Şam gibi şehirler stratejik bir rol oynuyorlardı. Örneğin Kenanlılar, İbraniler, Aramiler, Asurlular, Babilliler, Persler, Yunanlılar, Romalılar, Bizans, Araplar, Selçuklular ve Haçlılar tarafından işgal edildi. Hem Doğu’dan Batı’ya, hem de Batı’dan Doğu’ya doğru seferlerde Halep ve Şam sürekli işgallere uğradı. Suriye sınırları içinde bulunan bu iki şehir tarihsel olarak stratejik öneme sahiplerdi.

Örneğin 1260 yılında Memlûk İmparatorluğunun başkenti olan Şam, 1400’de Timur orduları tarafından yağmalandı. 1517'de Yavuz Sultan Selim tarafından işgal edildi ve 405 yıl Osmanlı egemenliği altında kaldı. Birinci Emperyalist Pazar-Paylaşım Savaşı sırasında Anadolu ve Mezopotamya İngiltere, Fransa ve İtalya tarafından işgal edildi. Bugünkü Suriye Fransız işgalcilerin denetimine bırakıldı ve 1920'den 1946'ya kadar Fransa’nın mandası olarak kaldı.

Suriye, 1946 yılında ‘bağımsızlığını’ ilan etti. Ortak sınırlara sahip olmamalarına rağmen, Şubat 1958’de Mısır ile ‘Birleşik Arap Cumhuriyeti' adı altında birleştiler. Ancak 3 yıl sonra eski konumlarına geri döndüler. Bu süreçten sonra Suriye, bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerde hep bir denge politikası izleyerek etkinliğini sürdürdü.

Suriye’nin tek iktidar gücü Baas
Suriye uzun yıllardan beri Baas rejimi ile yönetilmektedir. Bir dönem Baas rejiminin Sünni kesimini temsil edenlerden biri Irak lideri Saddam’dı. Devletin üst kurumsal yapısı azınlık Arap Sünnilerinin elindeyken, ülkenin yaklaşık üçte ikisini oluşturan Şii Arap toplumu ise devlet yönetiminde azınlıktı. Suriye ise tersine Şii-Alevi nüfusu azınlıkta olmasına rağmen devlet yönetiminin stratejik kurumlarını ellerinde bulundururken, nüfusun çoğunluğunu oluşturan Sünniler, devletin ikincil gücünü oluşturmaktadır.

1963 yılında fiilen başlayan Baas iktidarı boyunca hem parti ve hem de ordu içindeki etkinliğini çok hızla arttıran Hafız Esad, 1965 yılında Baas Milli İdaresi’ne seçildi. Savunma Bakanı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürüten Esad’ın, Suriye’nin tüm askeri gücünü elinde bulundurması onu en güçlü kişi haline getirmişti. Yakın arkadaşı olan ve Suriye yönetimini elinde bulunduran Cedid’in Binbaşı Hatum tarafından kaçırılması ülkenin en ciddi politik krizine yol açtı. Bu kritik süreçte devreye giren Esad, Hatum’a karşı Cebel-i Dürzi’ye kuvvetli bir askeri birlik gönderdi. Cedid’in bırakılmaması halinde eyalet başkenti Süveyde’yi bombalamakla tehdit etti. Hatum Ürdün’e kaçtı, Cedid serbest kaldı ama Suriye’nin fiili tek hâkim gücü Esad oldu.

1967 yılında İsrail ile olan savaşta Savunma Bakanı ve Hava Kuvvetleri bakanı olmasına rağmen yenilginin faturası yönetimde bulunan Cedid’e kesildi. Esad’ın iktidar olmak için askeri birlikleri savaştırmadığı ve yenilgiyi bilerek gerçekleştirdiği, amacının Suriye yönetimini ele geçirmek olduğu biçimindeki iddialar hala devam etmektedir. Esad, 1968 yılında yapılan Baas Partisinin Kongresinde çok belirgin olarak etkinliğini gösterdi, hem parti yöntemini hem de hükümeti kendi isteğine göre değiştirdi ve iktidar gücünün yolunu açtı. 1970’ten itibaren de Suriye’nin tek hakim gücü olarak yönetimi ele aldı. İsrail’e kafa tutan Hafız Esad, ülkenin tek lideri olarak tanındı.

Suriye’de Hafız Esad rejiminden bu yana olağan üstü hal yasalı uygulanmaktadır. Burjuva demokrasinin hemen hemen hiç işletilmediği ülkede, sisteme muhalif olan hiçbir gücün yaşanmasına izin verilmediği bilinir. Örneğin sisteme muhalif bir kişi 20 yıl gözaltında tutulup, hakkında soruşturma yapıldığı gerekçesiyle hiçbir şekilde mahkemeye çıkartılmayabilir.

Ayrıca devlet içerisinde farklı kliklerin güç ilişkileri ciddi oranda belirleyici bir rol oynamaktadır.

Suriye’nin iç idari yapısında mezhepsel yapıların güçleri de bir biçimiyle etkilidir. Suriye dört ayrı idari yapıya göre bölünmüş durumdadır. Bunlara bağlı 14 il, 60 ilçe ve 206 bucak bulunmaktadır. Örneğin en büyük il olarak bilinen Halep’in yüz ölçümü 18,500 km2, nüfusu ise 3,3 milyondur. Nüfus bakımından ikinci büyük kent olarak bilinen başkent Şam’ın yüzölçümü 1.599km2 ve nüfusu 2,2 milyondur.

Suriye’nin iç idari yapısı şöyle örgütlenmiştir: “İller, içişleri bakanı tarafından önerilen ve bakanlar kurulunun onayından sonra devlet başkanı tarafından atanan valiler tarafından yönetilir. Vali, illerde idari işler, sağlık, sosyal hizmetler, eğitim, turizm, bayındırlık hizmetleri, ulaştırma, ziraat, sanayi, sivil savunma ile kanunların uygulanması ve düzenin sağlanmasından sorumludur. Vali, üyelerinin dörtte üçü dört yıllığına halk tarafından seçilen, geri kalanı içişleri bakanı ve vali tarafından atanan il meclisi ile birlikte çalışır. Buna ek olarak, merkezî hükümetin meclisin seçilmiş üyeleri arasından atadığı altı ile on kişi çeşitli görevlerde yürütmeden sorumludur.

İlçe ve bucaklar, valinin atadığı ve içişleri bakanının onayladığı yetkililer tarafından yönetilir. Bu yetkililer, seçilmiş ilçe meclisleri ile birlikte çalışarak yerel gereksinimlere karşılık verir ve merkezî hükümet ile köy ağaları, aşiret liderleri gibi geleneksel yerel liderler arasında bağlantıyı sağlar. Suriye idari yapısında merkezi otoritenin çok büyük bir etkinliği söz konusudur. Devlet başkanı, yerel yönetimi belirlemede tek başına yetkilidir. Bu bakımdan, bugüne kadar muhalefette olan hiç kimse yerel yönetimlerin başına atanmamıştır.

Bölgesel ve uluslararası ekonomik ilişkiler
Suriye’nin Arap ülkeleri ve Türkiye ile olduğu gibi Avrupa ülkeleriyle ticari-pazar ilişkileri oldukça geniştir. Örneğin 2009 yılında Suriye’nin başlıca ihraç pazarları arasında Almanya’nın yüzde 20, İtalya’nın yüzde 10 ve Fransa’nın yüzde 8’lik bir payı bulunmaktadır. Türkiye ile çok ciddi politik ilişkileri bulunmasına rağmen ihracattaki payı yüzde 6'dır. İthalat payında ise yıllarda Çin ile yüzde 15, Türkiye ile yüzde 10, Rusya ile yüzde 8 ve İtalya yüzde 7 gibi ülkeler ön plana çıkıyor.

Ülkenin yarısına yakını çöllerle kaplı olmasına rağmen Suriye bir tarım ülkesi olarak bilinmekledir. 2009 yılı verilerine göre Suriye’nin GSYİH’si 99,5 milyar dolardır. Kişi başına düşen gelir ise 4.900 dolar civarındadır. Bunda petrol ve doğalgaz gelirlerinin de bir payı olduğu biliniyor.

Suriye’de son yıllarda önemli petrol rezervleri tespit edildi ve bugün günlük 700 bin varil civarında üretim yapılmaktadır. Örneğin sadece Tanganyka sahasında 2.4 milyar varil petrol kapasitesinin olduğu tespit edildi ve günlük üretim ise 60.000 varil civarındadır. Petrol arama ve işletme hakkı önemli oranda ABD şirketlerine verildi. Suriye Petrol Şirketi (SPC) Hindistanlı Oil & Natural Gas Corporation (ONGC) ve ABD’li Improved Recovery Group’tan oluşan Konsorsiyum petrolün çıkarması ve üretimi işini yürütmektedir. Ayrıca SPC Hırvat INA Industries Nafta ve ABD’li Veritas DGC Inc. ile Akdenizde Offshore aynı şekilde petrol arama ve üretme faaliyetini yapmaktadır.

Suriye petrole paralel olarak doğalgaz rezervleri bakımından da potansiyeli yüksek ülke olarak görülmektedir. Suriye’nin gaz rezervlerinin 900 milyar m3’ten fazla olduğu tahmin edilmektedir. Günlük gaz üretimi yaklaşık 35 milyon ft3 civarındadır. Suriye’nin bilinen ve keşfedilen rezervlerin bugünkü verilerine göre 40 yıl devam edeceği hesaplanmaktadır. Ayrıca Mısır, Lübnan ve Suriye üçlüsü olarak doğalgazını pazara sunmak üzere 1 milyar dolar değerinde bölgesel boru hattı kurulması için bir anlaşma imzaladılar. Boru hattının Mısır’ın kuzeyinde yer alan Ariş’ten başlayarak Ürdün-Lübnan hattı üzerenden Suriye’ye bağlanması planlanmaktadır. Boru hattının Mısır ve Ürdün arasındaki bölümünün inşaatının tamamlanmış durumdadır. Suriye üzerinden Türkiye’ye de bağlanması hesaplanmaktadır.

Tespit edilen petrol ve doğalgaz rezervleri dikkate alınarak Suriye’nin orta düzeyde enerji kaynaklarına sahip olacağı düşünülmektedir. Özellikle Akdeniz havzası dikkate alındığında enerji yatakları bakımından ciddi bir potansiyel bölge olarak görülmektedir. Bu bakımdan Suriye sadece bölgenin politik dengeleri bakımından değil aynı zamanda olası enerji potansiyeli bakımından da önemsenmektedir.

Bu bakımdan küresel güçlerin Ortadoğu’daki bölgesel ilişkilerinde Suriye, her zaman önemini koruyan bir ülkedir. Ham petrolün büyük kısmını AB ülkelerine ihraç etmesi ve ayrıca genel olarak ithalat ve ihracat bakımından da AB ülkeleriyle yakın bir ilişki içinde olması, Suriye’nin bölgesel ve uluslararası ilişkilerinin arka planının da çok farklı oluğunu gösteriyor.

Bölgesel ilişkilerde denge ülkesi
Suriye’nin denge politikası hep çok yönlü oldu. 12 Mart 1971 tarihinde yapılan referandumla oyların yüzde 99’unu alan Hafız Esad, Suriye’de bugüne kadar yaşanacak yeni bir süreci başlatmış oldu. İktidar gücünü bütünlüklü olarak pekiştiren Esad, dış politikada belirgin bir değişikliğe gitti ve Sovyetlere çok yakın bir çizgi izledi. Askeri olarak Sovyetlerin tam desteğini alan Baas rejimi, bölgesel politikalarını Sovyetlerin ihtiyaçlarına göre belirledi. Dış politikasındaki bu değişiklik Suriye için aynı zamanda bir güvenlik olgusu olarak algılandı.

ABD’nin Ortadoğu bölgesini askeri-ekonomik ve politik olarak kuşatmasının, Suriye’nin kırılgan iç politikasında ciddi sorunlar yaratması olasılığı oldukça yüksekti. O dönemlerde Sovyetler Birliği’nin dünya çapındaki politik etkinliği ve askeri gücü Suriye ilişkileri içinde önemli bir avantaj oluşturduğu gibi ciddi ekonomik yardımlar alması iç ilişkiler bakımından da bir avantaj yarattı. Sovyetler Birliği de Suriye’yi Akdeniz havzasının denetimi bakımından çok önemli bir stratejik merkez olarak gördü ve değerlendirdi.

Mısır ile birlikte İsrail’e savaş açarak Filistinlileri sahiplenen Suriye, bu politikasını süreklileştirdi ve bölgesel ilişkilerin merkezine oturttu. İsrail’le Araplar arasındaki ‘Altı Gün Savaşları’nın bir tarafı da Suriye oldu. İsrail, bu savaşta stratejik öneme sahip olan Golan Tepeleri'ni ele geçirdi ve 1981 yılında ise tek taraflı ilhak etti. Golan Tepeleri’nin İsrail tarafından ele geçirilmesi, Baas rejimi içinde iktidar mücadelesinin çok önemli bir aracı haline getirildi.

İsrail-Filistin anlaşmazlığının olduğu her noktada Suriye açık bir taraf oldu. Filistin örgütlerine kapılarını açtı. Lübnan’da ciddi bir etkinlik kuran Suriye yönetimi, Bekaa Vadisini tamamen denetimine aldı ve burayı özellikle Filistin Ulusal Mücadelesinin merkezi haline getirdi. Filistin örgütlerine ciddi destek sunan Suriye yönetimi, bu yönelimle diğer Arap ülkeleri üzerinde psikolojik-politik bir baskı uyguladı. Ayrıca Lübnan’da Hizbullah’ın askeri ve politik güç olmasının esasen Suriye’nin izlediği bölgesel politikalarla ilişkili olduğu hemen herkes tarafından kabul edilmektedir. Bu etkinliği sürdürmek isteyen Esad, İsrail’in Golan Tepeleri’ni Suriye’ye geri verme isteğini pek ciddiye almadı dahası almak istemedi. Çünkü böylesi bir çözüm Suriye’nin Filistin meselesindeki politikalarını etkisizleştirmeye yol açabilirdi. Bu, bölgesel politikaları etkileyebilirdi. Suriye, Filistin politikası ekseninde petrol üretimine sahip Ortadoğu ülkelerinden çok ciddi yardımlar aldı.

Suriye ile İsrail ilişkileri, esasen Suriye yönetiminin iktidarda kalmasının en önemli faktörlerinden biri olarak görmek mümkün. Bu bakımdan Suriye’nin iç politik dengeleri bakımından İsrail ile olan ilişkiler her zaman birincil derecede önemdedir.

Suriye dış politikasında değişim
Sovyetler Birliği’nin dağılması, ABD’nin bölgede artan gücü ve komşusu Irak’ın küresel emperyalist barbarlar tarafından işgali, Suriye’nin dış politikasını ve özellikle bölgesel ilişkilerini ciddi oranda etkiledi. Baba Esad’ın yerine tecrübesiz ve genç oğlu Beşar Esad’ın geçmesi Suriye’de yeni zorlu bir süreci başlattı. İngiliz ekolü ile yetişen Başar Esad, İngiltere ve ABD ile anlaşmak için birçok yolu denedi. ABD de buna uygun bir politika izledi. ABD eski başkanlarından Carter, bu sürecin bir aktörü oldu ve iki ülke arasında diplomatik ilişkiler yeniden kuruldu ve geliştirildi. ABD-İngiliz politikasının esası, Suriye’yi İran’dan koparmak ve İran’ı bölgede yalnızlaştırmaktı. Suriye ise kendisine yönelik askeri ve ekonomik ambargoyu kaldırmak ve bölgesel ilişkilerde yeniden bir güç olmaya çalışmaya çalıştı.

Obama ile gelişen dolaylı ilişkilere rağmen ABD’nin bölgesel küresel işgalinin merkezinde Irak, İran ve Suriye bulunuyordu. İran ile Suriye ortasında bulunan Irak’tan başlanmasının birçok nedeni var. Büyük Ortadoğu Projesi’nin yaratıcılarının masasında İran’ı ve Suriye’yi üç parçaya bölen bir harita vardı. Bu haritanın yaşam bulması için önce Suriye ve İran’a saldırmak için bir zemin oluşturmak ve Irak’taki askeri gücü doğrudan kullanmak gerekiyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Irak’ta ciddi bir direnişle karşılaşan işgal güçleri, Irak’taki iç istikrarsızlıkla meşgul olmak zorunda kaldılar. Suriye’ye yönelmenin işlerini çok daha zorlaştıracağının farkındaydılar. Suriye de daha önce düşman olduğu Irak Baas yanlılarını ve İslamcı direnişçileri gizli ama çok ciddi oranda destekledi ve Irak’ta işgalci güçlerin başarısızlığı için ciddi bir çaba sarf etti ve önemli oranda da başarılı oldu.

Beşas Esad’ın tasfiyesi istenmiyor
ABD’nin Suriye politikası çok yönlü işlemektedir. İngiltere ve ABD esas olarak Başar Esad’ı tasfiye etmek istemiyor. Bunun birçok nedeni bulunuyor. Öncelikli olarak iktidara Esad yerine kimin geleceğine dair somut bir muhalefet yok. Örgütlü bir güç olmadığı gibi Suriye’de halkın önemli bir kesiminin hala Esad yönetiminden yana olduğu da biliniyor. İkincisi radikal ‘Müslüman Kardeşler’ örgütünün belirli bir toplumsal tabanı bulunuyor ve İsrail ile olan ilişkiler çok daha ciddi sorunlara yol açabilir. Ayrıca Esad politik zihinsel olarak Batı’ya çok daha yakındır. Bu nedenle Kaddafi’ye yönelik izlenen politika Esad’a karşı uygulanmıyor ya da uygulanamıyor.

Çok önemli bir faktör de, bu konuda belirleyici olan Rusya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin tutumudur. Bu nedenle Suriye’de sayıları binlerle ifade edilmeye başlanan ölümler ve tutuklamalara karşı, ciddi tepkilerin olmaması tesadüfî bir durum değil.

Bütün askeri gücünü kullanarak etkinlik sağlamakta kararlı olan Esad’a yönelik çağrılar, reformların yapılması ve burjuva demokrasisinin önünün açılmasıdır. Ancak Suriye, küresel sermaye güçlerinin politik değişimlerine yanıt vermezse, çok daha ciddi dış müdahalelerle karşı karşıya kalabilir. Bu bir olasılık olarak gündemdedir.

Türkiye’nin Suriye bakışı; bizim iç politikamızdır
Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkiler sanıldığı gibi bahar havasında geçmiyor. Birincisi Suriye için bir Hatay sorunu var. Nüfusunun çok önemli bir kısmı Alevi olan ve Suriye ile çok açık bir gönül bağı olan Hatay sorunu Suriye için stratejiktir. Bu sorun bugünkü koşullarda pek gündemleştirilmezse de Suriye’nin haritasında Hatay kendi toprakları olarak gösterilmektedir. İkincisi ise Kürt Hareketi bölgesel çıkar ilişkilerini de kullanarak uzun süre Suriye’de kaldı. Türkiye için bu sorun hala önemini koruyor. Son birkaç yıldır karşılıklı geliştirilen politikalar, bir yumuşama eğilimi gösterse de stratejik bir çözüm oluşmuş değil. Bu bakımdan Suriye’deki bugünkü gelişmelerle geçmiş tarihsel ilişkiler ve sorunlar arasındaki bağın iyi kavranması önemlidir.

Suriye’deki gelişmeleri ‘Türkiye’nin iç politikası’ olarak gören başbakan Erdoğan, aynı zamanda politik yöneliminin ana hedefini açıklamış oldu. Birincisi uluslararası diplomatik kuralları çiğneyerek, bir ülkenin iç politik sorunlarını doğrudan Türkiye’nin iç politikası olarak görmek, esasen Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı ciddi politik kaygılarla ilişkilidir. Bunun ikili yönü bulunuyor. Birincisi Suriye’deki politik gelişmeler Türkiye’nin iç politikalarını ciddi oranda etkileyecektir. İkincisi bölgesel politikalarını ters yüz etme olasılığı oldukça yüksektir. Türkiye bakımından her ikisi iç içe geçmiş ve birbirleriyle bağlantılıdır. Suriye’deki politik kaosun merkezinde ‘Kürtlerin Demokratik Özerkliği’ ilan etmeleri sorunu yer almaktadır. Ülke içinde en örgütlü güç olan Kürtlerin politik yönelimi bölgesel dengeleri çok ciddi oranda etkileyebileceği gibi özellikle Türk devletinin kırmızı çizgilerini bütünlüklü olarak işlevsizleştirecektir. Kürtler ile Esad yönetimi arasında doğrudan veya dolaylı bir anlaşmanın olduğu kamuoyunda sürekli vurgulanıyor. Suriye’de hiçbir hakka sahip olmayan Kürtlerin, Esad yönetimine karşı ayaklanmamaları, izledikleri taktik politikalarla ilişkilidir. Kürtlerin ayaklanması demek, Suriye yönetiminin çok büyük bir politik krizle karşı karşıya kalması demektir. Esad, bu gerçeğinin farkındadır ve bunun işareti ilk iş olarak Kürtlerle bir anlaşma yapmasıdır. Türkiye, Suriye’de olası bir Kürt ayaklanmasının olması dâhilinde askeri müdahale seçeneğini kullanabileceğini ve bir bakıma Suriye’ye yardım edeceğini birçok kez dolaylı olarak vurguladı.

AKP hükümetinin Suriye’ye çok açık bir destek vermesinin arka planında Kürtlerin politik konumlanışı ve statüsü bulunuyor. Türkiye, Suriye’nin hiçbir şekilde Kürtlere belirli bir statü vermesini istemiyor. Buna kesinlikle karşı çıkıyor. Suriye’nin ise Kürtlerle belirli bir anlaşma yaptığı söyleniyor. Bu nedenle son günlerde AKP’nin yani devletin politikası giderek Esad yönetimine karşı oluşmaya başladı. Suriye sınırları içerisinde özerk bir Kürt bölgesinin oluşması, bölgesel ilişkilerde önemli bir sürecin başlaması anlamına geliyor.

Henüz kendi içindeki Kürt sorununu bir çözüme kavuşturmamış dahası kavuşturma niyetinde olmayan Türkiye, Suriye’de Kürt sorunun çözümü yönünde atılacak radikal adımları, kendisi için ciddi bir tehlike olarak görmektedir. Bu yönelim aynı zamanda Türkiye’nin bugünkü mevcut bölgesel dış politikasının çöpe atılması anlamına gelir. Bu süreç fiilen başlamış bulunuyor. Artık Türkiye kendi bölgesel dış politikasını değiştirmek zorundadır. Bunun için öncelikle kendi iç politik dengelerini yeniden şekillendirmek zorundadır.

Sonuç olarak, Suriye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Esad rejimi kendi gücünü yeniden tesis de etse, değişim kaçınılmaz olarak gündemdedir. Suriye’nin iç politikasının ana halkası Kürt sorunudur. Bu noktadaki bir çözüm Suriye ve Kürtler bakımından önemli politik sonuçlar doğuracağı gibi bölgesel ilişkileri yeniden şekillendirecektir.

Dengeler ülkesi Suriye’de değişimler artık kaçınılmazdır.

20 Haziran 2011/Sendika.org

{jcomments on}